Installatie keuring

NEN 3140 inspecties en keuringen worden voor u verzorgd door Boele & Rietveld.

Boele & Rietveld is de ervaren en deskundige partij om onafhankelijk veiligheidsinspecties van de elektrotechnische installaties uit te voeren.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft
EN 50110 voor dat elektrische installaties periodiek moet worden geïnspecteerd.
De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Hierbij worden de volgende normen in acht genomen:

 • de NEN-EN 50110 (NEN 3140) voor in gebruik zijnde installaties;
 • de NEN 1010 voor nieuwe installaties.


Inspecties worden om de volgende redenen uitgevoerd;

 • Men gaat na of de omstandigheden waaronder de installatie functioneert, dezelfde zijn als die waarvoor de installatie is ontworpen;
 • Men gaat na of de installatie nog voldoet aan de normen, die zijn gehanteerd bij de opzet en de bouw van de installatie;
 • Men spoort gebreken en defecten op en legt deze vast;
 • Men bepaalt aan de hand van punten de staat van onderhoud en daarmee de veiligheid van de installatie.


Na het inspecteren van de installatie word er van de resultaten en de visuele controle een rapport samen gesteld.

Door de jarenlange ervaring in het uitvoeren van inspecties van woningen, bedrijfs- en overheidsgebouwen voor o.a. verzekeringsmaatschappijen en installatiebeheerders kunt u ervan op aan dat u met de verplichte inspecties bij ons in vertrouwde handen bent.

Onze werkwijze en werkzaamheden

Na opdracht worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Inspectie installatie volgens NEN 3140;
 • Het verzorgen van een uitgebreide rapportage die aan de eisen van de arbeidsinspectie en de Criteria voor Toezicht voldoet;
 • Aanbevelingen voor het verbeteren van de (brand)veiligheid in de installaties.

Niet in de opdracht opgenomen:

 • Implementatie NEN 3140 in de bedrijfsvoering;
 • Bijwerken tekeningenpakket;
 • Keuren/merken/graveren van de elektrische arbeidsmiddelen;
 • Reparaties van de geconstateerde gebreken aan de installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

 

 

keuring 1

Keuring 2